Polityka prywatności

w BSI Management LLC. Spółka komandytowa z siedzibą we Wrocławiu

Ogólne warunki

Administratorem danych osobowych jest spółka komandytowa BSI Management z siedzibą we Wrocławiu, ul. Oltaszyńska 8A, 53 – 010 Wrocław, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla miasta Wrocławia, Wydział VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000552181, numer identyfikacji podatkowej: 8992765306 , REGON: 361234646, kontaktowy adres e-mail: office@managementbsi.com, kontaktowy numer telefonu: 71 360 20 36 (zwany dalej „Administratorem”).
Niniejsza Polityka prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych klientów Administratora i kontrahentów pozyskanych w związku z wszelką współpracą Administratora z tymi osobami (dalej: „Klienci”). Niniejsza Polityka prywatności jest również dokumentem informacyjnym dotyczącym przetwarzania danych osobowych Klientów przez Administratora. W kontekście niniejszej Polityki, klienci są również rozumiani jako pracownicy i przedstawiciele klientów i kontrahentów Administratora, których dane Administrator ma w związku ze współpracą z klientami i kontrahentami.
Klientami Administratora w rozumieniu niniejszej Polityki prywatności są w szczególności:
klienci i kontrahenci Administratora będący osobami fizycznymi;
pracownicy i inne osoby fizyczne działające na rzecz klientów i kontrahentów Administratora;
osoby fizyczne korzystające lub zamierzające korzystać z usługi newslettera świadczonej przez Administratora (dalej: „Newsletter”) dostępnej na stronie internetowej Administratora https://www.managementbsi.com/ (zwanej dalej „Stroną internetową”).
Przetwarzanie danych osobowych z Administratorem odbywa się w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami prawa polskiego i europejskiego, w szczególności w sposób zgodny z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i swobodnym przepływem takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46 / WE (Dz.U. L 139, s. 1, dalej: „RODO”).
Rodzaje przetwarzanych danych osobowych
W ramach współpracy z klientami Administrator przetwarza następujące dane osobowe klientów:
imię i nazwisko / firma / stanowisko
Data urodzenia;
numer telefonu;
adres e-mail;
adres: ulica, numer domu / mieszkania, kod pocztowy, miasto, kraj;
numer identyfikacji podatkowej;
numer IP komputera lub innego urządzenia z dostępem do Internetu.
Podanie danych osobowych wskazanych w pkt 2.1.1-2.1.6 powyżej jest całkowicie dobrowolne. Każdy klient ma prawo do swoich danych osobowych określonych w niniejszej Polityce prywatności zgodnie z obowiązującym prawem.
Dane osobowe wskazane w pkt 2.1.7 powyżej są uzyskiwane automatycznie podczas odwiedzania strony internetowej Administratora. Dane te są przechowywane w pliku dziennika na serwerze. Dane te są gromadzone z przyczyn technicznych. Dane te mogą być przetwarzane w połączeniu z innymi danymi osobowymi tylko wtedy, gdy Klient wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych.
W celu świadczenia usługi Newsletter Klient podaje dane, o których mowa w pkt 2.1.1. i 2.1.4 powyżej. Podanie tych danych osobowych jest niezbędne do korzystania z usługi Newsletter – ich niepodanie spowoduje, że usługa Newsletter nie będzie dostępna.
Cele przetwarzania danych osobowych
Dane osobowe Klientów są przetwarzane przez Administratora w celu nawiązania i utrzymywania relacji biznesowych z Klientem oraz świadczenia usługi Newsletter, w tym w celu:
zawarcie, wdrożenie lub wypowiedzenie umowy z klientem, w szczególności w celu podjęcia działań przed zawarciem umowy lub świadczenia usług lub dostawy towarów;
nawiązywanie i utrzymywanie bieżących kontaktów biznesowych z klientem, w szczególności w celu zapewnienia efektywnej obsługi klienta;
rozpatrywanie reklamacji lub roszczeń złożonych przez Klienta;
wypełniać obowiązki prawne ciążące na Administratorze, w tym dotyczące na przykład rozliczeń podatkowych;
świadczenie usługi Newsletter dostępnej w Witrynie.
Ponadto dane osobowe Klientów mogą być przetwarzane w celach marketingowych związanych z własnymi produktami lub usługami Administratora lub w innych celach, na które Klient wyraża zgodę we współpracy z Administratorem.
Administrator korzysta ze zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania, w oparciu o następujące zasady:
W przypadku, gdy osoba otrzymująca mailing skorzysta z linku umieszczonego w tym mailingu – w bazie danych etykieta potwierdzająca zainteresowanie określoną treścią jest automatycznie przypisywana do bazy danych.
Cele przetwarzania danych osobowych

Dane osobowe Klientów przetwarzane są przez Administratora w celu nawiązania i utrzymania relacji biznesowych z Klientem oraz świadczenia