1
2
3
4
5
6
7
8
1

Wycena przedsiębiorstwa, udziałów lub akcji

2

Wycena zorganizowanej części przedsiębiorstwa

3

Wycena znaku towarowego, marki i praw majątkowych

4

Wycena wierzytelności

5

Wycena nieruchomości i środków trwałych

6

Wycena know-how, technologii i patentów

7

Wycena umów i relacji z klientami

8

Wycena oprogramowania i domen internetowych

WYCENY

Wyceny i nie tylko

W BSI Wycenami i Modelowaniem biznesu zajmują się eksperci posiadający szeroką wiedzę i bogate doświadczenie w budowaniu modeli finansowych, szacowaniu wartości przedsiębiorstw, wartości niematerialnych i prawnych jak również środków trwałych.

Działając w wielu różnych branżach wspieramy naszych klientów wszędzie tam gdzie potrzebują oni niezależnego doradcy. Wiemy, że przygotowanie rzetelnych wycen i modeli finansowych wymaga wiedzy, doświadczenia i przede wszystkim zrozumienia specyfiki biznesu klienta.

Nasze usługi, które świadczymy na rzecz naszych klientów:

 • Wycena przedsiębiorstwa, udziałów lub akcji
 • Wycena zorganizowanej części przedsiębiorstwa
 • Wycena znaku towarowego, marki i praw majątkowych
 • Wycena wierzytelności
 • Wycena nieruchomości i środków trwałych
 • Wycena know-how, technologii i patentów
 • Wycena umów i relacji z klientami
 • Wycena oprogramowania i domen internetowych
 • Dokonujemy niezależnej wyceny spółek lub zorganizowanych części przedsiębiorstw w oparciu o ich projekcje finansowe, analizę porównywalnych spółek notowanych oraz / lub analizę wartości skorygowanych aktywów netto;
 • Wskazujemy czynniki ryzyka występujące w poszczególnych obszarach biznesowych, wpływające na wartość przedsiębiorstwa;
 • Przygotowujemy analizę wrażliwości wartości spółki na kluczowe założenia przyjęte do wyceny.
 • Przygotowujemy kompleksowe, zintegrowane modele finansowe umożliwiające analizę różnych scenariuszy;
 • Tworzymy koncepcje rozwoju biznesowego, opracowujemy odpowiednie struktury finansowania inwestycji;
 • Dokonujemy przeglądów modeli finansowych, operacyjnych i strategicznych.

Zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej:

 • Przygotowujemy kalkulację ceny nabycia i wyceniamy udziały niekontrolujące (NCI);
 • Identyfikujemy i wyceniamy aktywa i zobowiązania nierozpoznane wcześniej w bilansie spółki nabywanej;
 • Dokonujemy kalkulacji aktywa lub zobowiązania z tytułu odroczonego podatku dochodowego wynikającego z przeszacowań do wartości godziwych;
 • Przygotowujemy kalkulację wartości firmy oraz dokonujemy jej alokacji do odpowiednich ośrodków generujących przepływy pieniężne;
 • Przygotowujemy modele do testowania wartości firmy pod kątem trwałej utraty wartości.
 • Wycena przedsiębiorstwa, udziałów lub akcji

  List Content goes here

 • Wycena zorganizowanej części przedsiębiorstwa

  List Content goes here

 • Wycena znaku towarowego, marki i praw majątkowych

  List Content goes here

 • Wycena wierzytelności

 • Wycena nieruchomości i środków trwałych

 • Wycena umów i relacji z klientami

  Wycena know-how, technologii i patentów

 • Wycena oprogramowania i domen internetowych

Click here to add your own text

Click here to add your own text